Privacy Verklaring

Aluminet.nl is onderdeel van Aluminet. Voor Aluminet.nl geldt hetzelfde privacybeleid als voor Aluminet.

Over ons privacybeleid
Aluminet geeft veel om je privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en het gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van alle websites van (onderdelen van) Aluminet en onze volledige dienstverlening. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01-05-2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.
Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over je door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als je vragen hebt over ons privacybeleid neem je contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken. De gegevens vind je aan het einde van ons privacybeleid.

De gegevens die wij verwerken

Bij plaatsing van een bestelling, reservering of verstrekken van een opdracht
Tijdens het plaatsen van een bestelling of reservering of bij het aangaan van een opdracht worden de volgende gegevens verzameld:
• Je voor- en achternaam
• Bedrijfsnaam (optioneel)
• Volledige adresgegevens (straat, huisnummer, postcode, plaats en land)
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• IP-adres
• Burger Service Nummer (BSN)*
* Het BSN is in sommige gevallen herleidbaar uit het BTW-nummer en zal in die vorm dan ook worden verwerkt.

Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief of andere acties
Wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief of aanmeld voor deelname aan een actie worden de volgende gegevens verzameld:
• Je voor- en achternaam
• E-mailadres
• IP-adres

Wanneer je contact met ons opneemt
Als je contact met ons opneemt worden de volgende gegevens verzameld:
• Je voor- en achternaam
• E-mailadres
• Telefoonnummer (optioneel)
• IP-adres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie of telefonisch. Wij bewaren geen betaalgegevens zoals een IBAN-nummer, maar als je een betaling aan ons verricht kunnen deze gegevens wel zichtbaar zijn via onze bank.

Wat doen wij om jouw privacy te waarborgen?

Wij hebben de volgende beveiligingsmaatregelen genomen om jouw privacy te beschermen:
• Wij verzamelen zo min mogelijk persoonsgegevens
• Persoonsgegevens worden slechts bewaard voor de termijn dat noodzakelijk is en op zo min mogelijk (digitale en/of fysieke) locaties
• Al onze medewerkers en samenwerkende partners hebben een strikte geheimhoudingsplicht
• We hanteren een sterk wachtwoordbeleid voor al onze systemen
• Waar mogelijk maken we gebruik van Two-Factor Authentication
• Waar mogelijk is informatie alleen vanuit specifieke IP-adressen beschikbaar
• Medewerkers mogen gegevens alleen in uitzonderlijke gevallen op een eigen computer plaatsen
• Ons kantoor is beveiligd tegen inbraak

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op je verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming.
Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons, een eed of wettelijke verplichting.
Aluminet verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het uitvoeren van onze dienst of verwerken van je bestelling
• Het afhandelen van jouw betaling
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
• Om goederen en diensten bij je af te leveren
• Om je in het geval van een nieuwsbrief te voorzien van berichten in het kader van deze nieuwsbrief.
• Geanonimiseerd analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
• Wettelijk verplichtingen, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens en zijn volledig anoniem gemaakt.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Aluminet op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren je gegevens zolang je klant van ons bent of zolang de wet ons hiertoe verplicht. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot je klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van je opdracht hebben vervaardigd.

Over de gegevensverwerking (algemeen)

Hieronder lees je op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Fysieke gegevens
Een deel van onze administratie wordt verwerkt op papier. Deze wordt opgeslagen op kantoor en zijn alleen inzichtelijk voor medewerkers. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden die voortkomen uit een overeenkomst of voor wettelijke verplichtingen.

Digitale gegevens
Het merendeel van persoonsgegevens worden digitaal ontvangen en verwerkt. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden die voortkomen uit een overeenkomst of om contact met je op te kunnen nemen. Digitale gegevens worden opgeslagen of verwerkt op de volgende locaties en door de volgende partijen.

Algemeen
• Op computers of andere digitale opslagmedia van Aluminet
• Op het interne bedrijfsnetwerk van Aluminet
Contact & Marketing
• Google Suite pakket (Google Drive, Google Gmail, Google Calendar)
• Mailchimp

Administratie & Betalingen
• Betaalprovider Mollie.com
• ABNAmro Nederland
• PayPal
Hosting
• Hostingprovider Budget Webhosting

Over de gegevensverwerking door Verwerkers

De volgende bedrijven verwerken (persoons)gegevens voor ons. Voor al deze partijen geldt:
• Gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden zoals hieronder beschreven.
• Gegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij anders genoemd of wettelijk verplicht
• Partijen zijn op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht
• Partijen hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van je gegevens te voorkomen
• Tussen Aluminet en partijen is een verwerkersovereenkomst afgesloten

Webhosting via Budgetwebhosting
Wij nemen webhosting af van Budgetwebhosting. Budgetwebhosting verwerkt geen persoonsgegevens namens ons. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Meer informatie: https://www.budgetwebhosting.nl/site/?page=static&content=privacy_policy#privacy

Data opslag via Google Drive
Wij maken voor opslag van gegevens gebruik van Google Drive cloud-opslag. Wij doen ons best om zo min mogelijk persoonsgegevens op te slaan in de cloud. Toch kan het voorkomen dat er persoonsgegevens worden opgeslagen. Meer informatie: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

E-mail via Google Gmail
Wij nemen via Google de e-maildienst Gmail af. In e-mails kunnen persoonsgegevens staan. Deze partij kan metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Meer informatie: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Verwerken van betalingen via Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Daarnaast wordt verwerkt: IP-adres, je internetbrowser en apparaat type. Mollie behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. Meer informatie: https://www.mollie.com/nl/privacy

Verwerken van betalingen via PayPal
Voor het afhandelen van betalingen maken wij gebruik van het platform van PayPal. PayPal verwerkt o.a. je naam, e-mailadres en je betaalgegevens zoals je bankrekening of creditcardnummer. Daarnaast worden verwerkt: IP-adres, je internetbrowser en apparaattype.
Meer informatie en een overzicht van alle gegevens die PayPal verwerkt: https://www.paypal.com/

Administratie en boekhouden
Onze accountant verzorgt onze administratie, boekhouding en belastingaangifte. Wij delen je naam, adres, woonplaatsgegevens, BTW-nummer en details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het verwerken van onze administratie en het doen van belastingaangifte. Onze accountant heeft toegang tot onze Mollie omgeving en bankgegevens.

E-mailmarketing via Mailchimp
Via Mailchimp versturen we mailings naar onze relaties. Wij delen je naam en e-mailadres met Mailchimp. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het versturen van mailings. Meer informatie: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Je rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar je bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
Indien je gegevens wilt inzien, wijzigen, beperken, overdragen of verwijderen geldt altijd het volgende:
• Je kunt een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken via info@aluminet.nl
• Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
• We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
• Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben.

Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn.

Rectificatierecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken.

Recht op overdraagbaarheid
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van Aluminet. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.
We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies en persoonsgegevens

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Cookies bevatten geen persoonsgegevens. De gegevens die we uitwisselen zijn volledig anoniem gemaakt.

Cookies van derde partijen
Er worden geen cookies geplaatst van derde partijen of cookies die worden geplaatst hebben een functionele of statische functie en bevatten geen persoonsgegevens.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot je verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Aluminet
Zutphen-Emmerikseweg 29A
7227DG Toldijk
Nederland
E info@aluminet.nl
Contactpersoon voor privacyzaken: Tina Deunk